วิธีการคำนวณ การใช้ปริมาณดิน ในการถมที่ดิน

มาตราวัดของไทย

  • ไร่ คือ ขนาดพื้นที่ 400 ตารางวา
  • งาน คือ ขนาดพื้นที่ 100 ตารางวา
  • ตารางวา คือ ขนาด 2 เมตร คูณ 2 เมตร หรือ 1 ตารางวา จะเท่ากับ 4 ตารางเมตร
  • ตารางเมตร คือ ขนาด 1 เมตร คูณ 1 เมตร (ใช้กับการซื้อที่คอนโดมิเนียม)

การนับลักษณะของดิน ดิน เกือบทุกประเภท จะมีการนับอยู่สามลักษณะหลักๆ คือ  น้ำหนัก(เป็นตัน) ปริมาตร(เป็นคิว) เป็นคัน(ขึ้นกับชนิดของรถ)

  • การนับเป็นตัน (จะใช้กับดินที่มีความแห้ง) เช่น ดินลูกรัง ทราย หินคลุก เป็นต้น แต่ดินเหล่านี้ก็สามารถซื้อขายเป็นคิวด้วย
  • การนับเป็นคิว หรือ ปริมาณ (จะใช้กับวัสดุที่มีค่าชื้น หรือ ควบคุมความชื้นได้ยาก) เช่น ดินถมทั่วไป ดินเปียก ดินดำ หน้าดิน (คิว ย่อมาจาก คิวบิกเมตร cubic metre หรือเรียกว่า ลูกบาศก์เมตร)
  • การนับเป็นคัน เน้นง่ายในการซื้อขาย (แปลได้ทั้งน้ำหนักตัน หรือ ปริมาณคิว) เพื่อง่ายในการนับในการขนส่ง เช่นการขนส่ง 1 คัน มีขนาด 10 คิว หรือ การขนส่ง 1 คัน มีน้ำหนักวัสดุ 20 ตัน (ขึ้นอยู่กับ ประเภทของรถ เช่น หกล้อ สิบล้อ รถพ่วง และ ประเภทของชนิดดิน)

หมายเหตุ : 1 ตัน หมายถึงน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม / 1 คิว หมายถึง ปริมาณขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 1 เมตร โดยทั่วไป จะนับและคำนวณเป็น “คิว” เป็นหลัก

 

วิธีการคำนวณดินที่ต้องใช้ในการถมที่

ในการคำนวณ เราจะใช้ ความกว้าง ความยาว และ ความสูง เพื่อหาปริมาตรที่ต้องการใช้ โดยการแปลงให้อยู่ในหลัก “เมตร” ทั่งหมดก่อน แล้วนำมาคูณกัน

ตัวอย่างแรก
พื้นที่ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ต้องการถมเสริม 80 ซ.ม.
ซึ่ง เราจะต้องแปลง 80 เซ็นติเมตร ในอยู่ในหน่วยเมตร นั้นคือ 0.8 เมตร
จากนั้น นำมาคูณกันคือ 20 เมตร x 30 เมตร x 0.8 เมตร = 480 คิว

ตัวอย่างที่สอง
พื้นที่ 125 ตารางวา ต้องการถมสูง 1.8 เมตร
ซี่ง เราจะต้องแปลง ขนาดพื้นที่ 125 ตารางวา ให้เป็นตารางเมตรจากนั้น นำไปคูณความสูงที่ต้องการถม
จากด้านบน พื้นที่ 1 ตารางวา จะเท่ากับ กว้าง 2 เมตร คูณ ยาว 2 เมตร ดังนั้น 1 ตารางวา จะเท่ากับ 4 ตารางเมตร
ดังนั้น ขนาด 125 ตารางวา จะเท่ากับ 125 x 4 = 500 ตารางเมตร
นำ 500 ตารางเมตร คูณ ความสูง 1.8 เมตร จะได้ 900 คิว

ตัวอย่างที่สาม
พื้นที่ ขนาด 2 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ถมสูง 0.7 เมตร
เราจะแปลงขนาดพื้นที่ให้เป็นตารางวา ก่อน
1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา ดังนั้น 2 ไร่ จะเท่ากับ 800 ตารางวา
1 งาน เท่ากับ 100 ตารางวา ดังนั้น 3 งาน จะเท่ากับ 300 ตารางวา
80 ตารางวา เรายังไม่จำเป็นต้องแปลงค่า
ดังนั้น 2 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา จะเท่ากับ 800+300+80 = 1,180 ตารางวา
จากนั้นเราจะนำมาแปลงเป็นตารางเมตร โดยการคูณด้วย 4 ดังนั้น 1,180 x 4 = 4,720 ตารางเมตร
เมื่อเราต้องการถมสูงขึ้น 0.7 เมตร เราจะนำมาคูณกับพื้นที่ จะได้ 4,720 x 0.7 = ต้องใช้ดิน 3,304 คิว

Enjoyed this post? Share it!